Neden Önemli

Sürdürülebilirlik üzerine stratejik kurumsal hedeflerin başarılabilmesi için kat edilen gelişim düzenli olarak kayıt altına alınmalıdır. Bu sayede, uygulanacak önlemlerin ve hedeflenen adaptasyonun da önü açılmış olur. Bunun için açık bir şekilde belirlenmiş hedeflerin (bkz. Kriter 3) yanında, bu hedeflerin uygun performans göstergeleri ile ülçülmesini gerektirir. Bilhassa, başarıya ulaşılan ara hedefler sürdürülebilirlik adına kat edilen mesafenin şirket içi ve dışı iletişiminde kullanılabilir

Terimler Ne Anlama Geliyor?

Performans göstergesi terimi, şirketin sürdürülebilirlik performansını nicel ve/veya nitel ölçen metrikleri ima eder. Göstergeler hem iç denetimde ve yönetimde hem de dış iletişimde kullanılabilir. Performans göstergesine örnek olarak; üretilen ürünün ton başına sarf ettiği enerji miktarı, işçi başına kağıt tüketimi veya üst düzey yönetimdeki kadın oranı örnekleri verilebilir.

Güvenilirlik terimi, ölçümün aynı koşullar altında tekrarlanması durumunda sonucun bir şans ürünü olmadığı, aynı sonucun elde edilebileceği anlamına gelir. Uygulama açısından; verilerin tutarlı olmasını sağlamak ve birleştirilmesini mümkün kılmak için, bir şirketin tüm sitelerinde aynı metodolojiyi kullanarak veri toplaması güvenilirliğe örnek gösterilebilir.

Yapılan değişiklikleri görünür kılabilmek için, şirket içinde uygulanan göstergeler zamana bağlı olarak karşılaştırılabilir olmalıdır. Örneğin, bir sene şirketin yıllık işçi sayımına geçici işçileri dahil ederken bir sonraki sene dahil edilmemesi gibi tutarsızlıklar olmamalıdır.

Mümkün olduğunca şirket dışı iletişimde kullanılan göstergeler genel kabul görmüş standartlara uygun olmalıdır. Bu sayede diğer şirketlerle karşılaştırılabilirlik sağlanabilir.

Tutarlılık terimi ise, seçtiğiniz metriklerin hedefinize ulaşıp ulaşamadığınızın saptanması açısından uygun olması anlamına gelir. Örneğin, şirketinizin enerji tüketimini düşürmek için bir hedef belirlediniz, fakat sadece elektrik enerjisi tüketimini hesapladınız. Burada bilgi eksikliği vardır (ısınma ve sıcak su için gaz tüketimi gibi) ve gösterge “tutarlı” değildir. Ayrıca, değerlendirmenizin temeli, sonuçlarınızı anlamlı kılabilmek için değerlendirme periyodu boyunca değiştirilmemelidir.

Ne Anlaşılmalı?

Bu kriter öncelikle sürdürülebilirlik alanındaki ilerleyişinizin şirket içi ve dışındaki sunumları için düzenli olarak topladığınız verilerin kullanımıyla ilgilidir. Nicel ve nitel verinin kalitesini nasıl garanti altına aldığınızı belirtmeniz gerekir. Ayrıca ve özellikle, sürdürülebilirlik stratejisinde yer alan hedefler ve toplanan veriler arasındaki ilişki anlaşılır olmalıdır.

Örneğin Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ve Avrupa Finansal Analistler Dernekleri Federasyonu (EFFAS) gibi oluşumlar tarafından geliştirilmiş kabul görmüş göstergeler performans göstergeleri olarak kullanılabilir. Bu göstergeler farklı yollardan harmanlanabilir veya şirket içindeki önemlerini hesaba katarak öteki kilit verilerle birleştirilebilir. Elbette ki, Sürdürülebilirlik Kodu’nda yer alan performans göstergelerine ilave olarak, sürdürülebilirlik alanındaki ilermenizi gönüllü olarak şirket içi kullandığınız kilit verilerle de destekleyebilirsiniz. Bu yüzden kullandığınız kilit performans göstergelerini stratejinizin başarısını görünür kılmak için raporlamasınız.

A1

Sürdürülebilirlik hedeflerinizi yönetmek ve izlemek için hangi performans göstergelerinin ölçüldüğünü belirtin.

A2

Verilerinizde güvenilirliği, karşılaştırılabilirliği ve tutarlılığı nasıl sağladığınızı belirtin.